Formes de contractació vers la Reforma Laboral

Els contractes de Treball per obra o Servei determinat, excepte aquells realitzats a les activitats de construcció que passen a tenir unes característiques determinades més avall detallades). Contractes temporals De durada determinada per circumstàncies de la producció en què caldrà que s’especifiqui amb precisió la causa habilitant de la contractació temporal, indicant les causes concretes…

Modificacions donades pel R.D.32/2021 al contracte fix d'obra

Modificacions donades pel R.D.32/2021 al contracte fix d’obra

Modificacions donades pel R.D.32/2021 al contracte fix d’obra. Seran contractes indefinits adscrits a obra aquells que tinguin per objecte tasques la finalitat i el resultat de les quals estiguin vinculats a obres de construcció dins de l’àmbit del sector tenint en compte l’àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció. Finalitzada l’obra, l’Empresa…